OVER ONS

Doelstelling

Het doel van de Stichting “AED Leusden doet mee“ is om in alle Leusdense woonwijken een openbare AED te laten plaatsen. Daarbij ook er voor te zorgen dat er voldoende getrainde hulpverleners in iedere wijk zijn om de AED in geval van nood te kunnen bedienen. De stichting doet dit door het organiseren van activiteiten die gericht zijn op het inzamelen van fondsen, met name onder inwoners, bedrijven en organisaties van Leusden, om te komen tot een volledige dekking van 24/7 bereikbare AED’s in alle wijken. Dit in nauwe samenwerking met KNV EHBO Leusden, HartslagNu en andere partijen die dit doel onderschrijven.

ACTUEEL BELEID

• Voor de eerstkomende periode is het beleid gericht op het plaatsen van AED’s en buitenkasten op die plekken in Leusden waar volgens de landelijke normen onvoldoende AED-dekking is. Op 31 december 2023 waren dat er 5, met name in het buitengebied van Leusden.
• In samenwerking met bedrijven en organisaties bestaande AED’s “naar buiten brengen”, zodat deze voor alle Leusdenaren 24/7 beschikbaar zijn.
• Monitoren van de daadwerkelijke inzetbaarheid van de AED’s en van het aantal en de spreiding van de burgerhulpverleners.
• Met publiciteit en promotie het algemeen belang van de aanwezigheid van voldoende AED’s en burgerhulpverleners in de gemeente Leusden benadrukken.
• Met het genereren van inkomsten uit donaties, sponsoring, subsidies en acties de aanschaf, het onderhoud en de vervanging van AED’s kunnen blijven financieren.

ACTIVITEITEN 2023

• In 2023 zijn door de stichting 5 nieuwe AED’s geplaatst. Per 31 december 2023 heeft de Stichting “AED Leusden doet mee” 27 AED’s in beheer, op een totaal van ca. 70 in Leusden aanwezige openbare AED’s.
• Voor de financiering van AED’s, de buitenkasten en het onderhoud heeft de stichting in 2023 gesprekken gevoerd met de gemeente Leusden en met diverse bedrijven. Gesprekken die in 2024 een vervolg zullen krijgen.

BESTUUR

Kees-Jan Sluijters
Voorzitter

Frits Wittkamper
Secretaris

Aat Mosterd
Penningmeester

AMBASSADEUR

Gerolf Bouwmeester
Burgemeester Leusden

BELONINGSBELEID

Het bestuur van de Stichting “AED Leusden doet mee” bestaat uitsluitend uit vrijwilligers die voor hun werkzaamheden geen beloning ontvangen. Wel hebben zij recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. De stichting heeft geen personeel in dienst.