FINANCIËN

ANBI/RSIN
De Stichting “AED Leusden doet mee” is op 14 juli 2018 de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status door de Belastingdienst verleend. Giften zijn voor bedrijven en particulieren fiscaal aftrekbaar. Onder bepaalde voorwaarden is aftrekbaarheid ook toegestaan voor de erf- en schenkbelasting. Het RSIN/fiscaal (identificatie) nummer is: 8584 53 356.

Financieel beheer
• Voor elk kalenderjaar wordt een begroting opgesteld met daarin opgenomen de verwachte inkomsten, de geraamde kosten voor beheer van de AED’s (afschrijving en onderhoud) en voor algemeen beheer.
• De stichting voert een administratie. Binnen 6 maanden na afloop van het kalenderjaar wordt het financieel jaarverslag opgesteld en gepubliceerd op de website van de stichting.
• Het vermogen van de stichting wordt te alle tijden aangewend voor het verwezenlijken van de doelstellingen van de stichting. Op basis van de meerjarenbegroting is een reserve voor te vervangen AED’s gevormd.
• Het bestuur van de stichting bestaat uit minimaal 3 personen, te weten voorzitter, secretaris en penningmeester, met ieder evenveel stemrecht. Begroting en financieel jaarverslag worden door het bestuur goedgekeurd.

Fiscale status
De Stichting “AED Leusden doet mee” is niet btw-plichtig.

Financieel overzicht 2023

Je mogelijke bijdrage
Eenmalige donaties ontvangen wij graag op bankrekening: NL93 RABO 0329 6089 40 t.n.v. Stichting AED Leusden doet mee.
Bent u mogelijk geïnteresseerd in een jaarlijkse donatie? U kunt gemakkelijk online hartsvriend worden van onze stichting.

AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING EN BEVOEGDHEID TE BINDEN

Alle betaalde en gratis diensten die de Stichting AED Leusden doet mee aanbiedt geschieden door vrijwilligers. Het bestuur van de Stichting probeert zo veel mogelijk de kwaliteit van deze diensten te waarborgen. De Stichting AED Leusden doet mee aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid in geval van schade of verlies van handelen of nalaten door leden van het bestuur en/of andere vrijwilligers die voor de Stichting werken behalve in geval van opzet dan wel grove schuld. In ieder geval is elke aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de uitkering van de vrijwilligersverzekering van de gemeente Leusden.

Slechts twee bestuursleden, gezamenlijk handelend, kunnen de Stichting “AED Leusden doet mee” juridisch binden. In ieder geval zijn onze vrijwilligers, niet-bestuursleden, NIET bevoegd de Stichting juridisch te binden.